Motors Miền Tây : Công Ty Chuyên Mua Bán Xe Moto PKL Và Xe Máy Nhập Khẩu

syntax error: select tenkhongdau,id,photo,giacu,giaban,ten_$lang,soluong,noibat2 from table_product where id_cat ="124" and hienthi=1 order by stt asc